The baptism of Guy Spratt

Sunday 13 March 2012

  • Holy Trinity Church - Baptism - Guy Spratt - 001
  • Holy Trinity Church - Baptism - Guy Spratt - 002